Privacy policy

Deze pagina is bedoeld om de gebruikers van deze website te informeren over de modaliteiten van beheer ervan m.b.t. de behandeling van hun persoonsgegevens, zoals voorgeschreven door het art. 13 en 14 van het Europees Reglement nr.679/2016 – General Data Protection Regulation. Deze informatie respecteert en is ook volledig conform de Aanbeveling nr. 2/2001 die de Europese autoriteiten voor de bescherming van de persoonsgegevens, verengd in de Groep gefundeerd door het art. 29 van de richtlijn nr. 95/46/EG, eigen gemaakt hebben op 17 mei 2001 voor het vinden van bepaalde minimumvereisten voor de verzameling van persoonsgegevens online en, in het bijzonder, de modaliteiten, de duur en natuur van de informatie die de titularissen van de behandeling moeten leveren aan de gebruikers wanneer deze verbinding maken met webpagina’s, ongeacht de doeleinden van de verbinding. Met de raadpleging van deze site kunnen gegevens m.b.t. geïdentificeerde of identificeerbare personen behandeld worden.

Er wordt gespecificeerd dat de mechanismen van toestemming duidelijk, kort en gemakkelijk begrijpbaar zullen zijn; als de originele voorwaarden waarvoor de toestemming gevraagd is wijzigingen mocht ondergaan, bijvoorbeeld als het doeleinde van de behandeling van de gegevens mocht veranderen, zal er een verdere toestemming vereist worden krachtens het Europese Reglement nr. 679/2016. Er wordt gespecificeerd dat alle verzamelde toestemmingen onderwerp zullen zijn van documentatie die apart bewaard wordt t.o.v. elk ander bedrijfsdocument.

Uw persoonsgegevens zullen niet verspreid worden en de uitoefening van de rechten die genoemd worden in de artikelen 11-20 van het Europese Reglement nr. 679/2016 blijft altijd mogelijk voor u door te schrijven naar info@caminhotel.com

De titularis van de behandeling is CAMIN HOTEL COLMEGNA S.R.L. met wettelijke vestiging in Via Procaccini, 10 – Varese de verantwoordelijke van de behandeling is LARA ANUSCHKA LUZ, die voor haar taak woonachtig is bij het bedrijf.

De behandelingen verbonden aan de webdiensten van deze site vinden plaats bij de bovengenoemde vestiging van de service provider van de site en worden slechts door het personeel van het bedrijf of door eventuele bevoegde van periodieke onderhoudsoperaties verzorgd.

Soorten verkrijgbare gegevens

Gegevens van navigatie

Onze informatische systemen en de tot de werking van deze website voorziene softwareprocedures verkrijgen in de loop van hun normale uitoefening bepaalde persoonsgegevens waarvan de transmissie impliciet is in het gebruik van de protocollen van Internetcommunicatie.

De informatie waarover het hierboven gaat wordt niet specifiek verzameld om geassocieerd te worden met geïdentificeerde personen in kwestie, maar gezien de aard ervan zou deze via bewerkingen en associaties met door derden gehouden gegevens, de gebruikers kunnen identificeren.

In deze categorie van gegevens vallen de IP-adressen o de domeinnamen van de door de gebruikers gebruikte computers die verbinding maken met de site, de adressen in notatie URI (Uniform Resource Identifier) van de vereiste bronnen, de tijd van de aanvraag, de gebruikte methode waarmee de vereiste aan de server voorgelegd wordt, de grootte van het bestand verkregen als antwoord, de numerieke code die de staat van het door de server gegeven antwoord aangeeft (goed beëindigd, fout, enz.) en andere parameters m.b.t. het operatieve systeem en de informatische omgeving van de gebruiker.

Deze gegevens worden alleen gebuikt om anonieme statistieke informatie te verkrijgen over het gebruik van de site en om er de correcte werking van te controleren. De gegevens zouden gebruikt kunnen worden voor het nagaan van verantwoordelijkheid in geval van hypothetische informatische misdaden die schade toebrengen aan de site en zullen aan de Rechtsautoriteit getoond kunnen worden, mocht dezer hier uitdrukkelijk om vragen.

Vrijwillig door de gebruiker geleverde gegevens

Het, indien gewild, uitdrukkelijk en vrijwillig opsturen van elektronische post naar de adressen die aangegeven staat op deze site brengt het daarop volgende verkrijgen met zich mee van het adres van de verzender, nodig om te kunnen antwoorden op de aanvragen, en van eventuele andere persoonsgegevens die in de opdracht staan, net als voor de gegevens verzameld via de formulieren van verzameling van gegevens, gewijd aan de online-services.

De persoonsgegevens worden behandeld met geautomatiseerde instrumenten gedurende de strikt nodige tijd voor de doeleinden waarvoor deze verzameld zijn.

Specifieke veiligheidsmaatregelen worden in acht genomen om het verlies van de gegevens, onwettig of niet correct gebruik en niet geautoriseerde toegangen te voorkomen.